MEDIATORIŲ MOKYMAI

Mediatorių mokymai organizuojami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai vykdant projektą ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Teisingumo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. kovo 30 d. sudarytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0005. Šie mokymai skirti asmenims, kurie atitinka Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų reikalavimus ir sieks būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą bei teikti mediacijos paslaugas.

 

Asmenys, norintys dalyvauti mokymuose, turi įsitikinti, kad atitinka Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Mokymų metu bus išdėstytos šios temos*:

Konflikto ir ginčo samprata ir jų sprendimo būdai

Mediacijos samprata

Mediacijos principai

Mediacijos procesas

Mediatoriaus vaidmuo

Mediatoriaus profesinė veikla

Mediatoriaus bendravimo ir derybų vedimo technikos

Atskirų kategorijų civilinių ginčų mediacijos ypatumai

Teisminės mediacijos ypatuma

Teisinių žinių pagrindai

* Išsami mokymų programa bus pateikiama mokymų dalyviams pirmąją mokymų dieną.

 

Informuojame, kad šiuo metu registracija vykdoma į artimiausiu metu vyksiančius mokymus. Detalus mokymų grafikas.

 

Registracija į liepos – lapkričio mėnesio grupes jau netrukus.

Iki 2019 m. gruodžio mėnesio planuojamas mokymų grupių skaičius:

40 ak. val. mokymai 24 ak. val. mokymai
Vilniuje – 5 grupės Vilniuje – 2 grupės
Kaune – 6 grupės Kaune – 3 grupės
Klaipėdoje – 3 grupės Klaipėdoje – 2 grupės
Šiauliuose – 3 grupės Šiauliuose – 2 grupės
Panevėžyje – 3 grupės Panevėžyje – 1 grupė
Vienoje grupėje 16 asmenų. Vienoje grupėje 10 asmenų.

* Mokymų grupių skaičius ir numatomas grafikas gali keistis.

** Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, į 24 ak. val. trukmės mokymus kviečiami registruotis tik asmenys, kurie ne anksčiau kaip prieš penkerius metus yra išklausę 16 ak. val. trukmės ar ilgesnius mokymus mediacijos tema ir turintys tai pagrindžiančius dokumentus.

 

Dalyvavimo mediatorių mokymuose sąlygos

Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas, išskyrus mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutartyje nurodytus atvejus (jei asmuo nelanko mokymų dėl kitų priežasčių, išskyrus tas, kurios pagal mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutartį laikomos pateisinamomis (liga, pateikiant tai įrodančius dokumentus, šeimos nario mirtis) ir (arba) neatvyksta į egzaminą). Susipažinti su mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis galite čia.

Mediatorių mokymuose norintys dalyvauti asmenys kartu su registracijos patvirtinimu elektroniniu paštu gaus ir mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutartį, kurią turės pasirašyti ir kopiją atsiųsti el. paštu per 3 darbo dienas. Per nustatytą terminą nepasirašius mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties, registracija anuliuojama.

 

Asmuo, norintis dalyvauti mokymuose, registracijos metu turės patvirtinti:

  • savo sutikimą su mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis;
  • savo sutikimą dėl asmens duomenų (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, mokymų lankomumas, banko sąskaita ir kelionės į mokymus duomenys, skirti kelionės išlaidoms kompensuoti) tvarkymo mokymų organizavimo tikslais ir Teisingumo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. kovo 30 d. sudarytos finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0005 vykdymo tikslais;
  • savo atitiktį Lietuvos Respublikos mediacijos įstatyme nustatytiems reikalavimams asmenims, siekiantiems būti mediatoriais (turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir, jei registruojasi į 24 ak. val. mokymus, ne anksčiau kaip prieš penkerius metus būti išklausę 16 ak. val. mokymus mediacijos tema).

 

Kelionės išlaidų kompensavimas mokymų dalyviams

Mokymų dalyviams, kurie laikysis mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties sąlygų, bus kompensuojamos kelionės į mokymus išlaidos (asmenims, dalyvaujantiems 40 ak. val. mokymuose, numatyta maksimali kelionės išlaidų kompensavimo suma – iki 64 eur/asm., o dalyvaujantiems 24 ak. v. mokymuose – iki 37,50 eur/asm.). Asmenys, siekiantys gauti kelionės išlaidų kompensaciją, turės užpildyti prašymą, nurodyti kelionės į mokymus maršrutą ir pateikti mokymų organizatoriui išlaidas pagrindžiančius dokumentus (degalų pirkimo čekį, kelionės bilietą). Platesnė informacija apie kelionės išlaidų kompensavimą suteikiama užsiregistravus į mokymus.

 

Dalyvių registracijos tvarka

Tvirtinant dalyvių registraciją į mokymų grupes bus užtikrinama asmens, kuris registruojasi į mokymus, pirmumo teisė prieš kitą asmenį pagal registracijos datą ir laiką.

Asmenys, siekiantys užsiregistruoti į mokymus, turi pasirinkti vieną iš registruojantis pateikiamame mokymų grupių sąraše nurodytų mokymų grupių, taip pat pateikti kitus registruojantis prašomus duomenis (žr. skiltį „Dalyvavimo mediatorių mokymuose sąlygos“).

Registracija į mokymus vykdoma ir grupės formuojamos laikantis šių sąlygų:

  • asmuo, pateikęs registracijos prašymą, per 2 (dvi) darbo dienas registruojantis nurodytu el. paštu bus informuojamas apie registracijos patvirtinimą ar nepatvirtinimą;
  • registracija gali būti nepatvirtinama, jei tam tikroje mokymų grupėje susidarė per didelis dalyvių skaičius. Asmeniui, kurio registracija nebuvo patvirtinta, bus pasiūlyta registruotis į kitą mokymų grupę;
  • jei mokymų grupėje, likus 5 darbo dienoms iki numatytos jos pradžios, užsiregistruos mažiau kaip 80 proc. dalyvių, mokymai gali buti nevykdomi. Į tokią mokymų grupę užsiregistravę mokymų dalyviai apie nesusidariusią grupę bus nedelsiant informuojami, jiems taip pat bus pasiūloma dalyvauti kitoje mokymų grupėje.

 

Prašome registruotis:

Kilus klausimams prašome kreiptis (darbo dienomis 8:00-17:00):

Projektų koordinatorė

Birutė Tomkutė

birute@mkonsultavimas.lt